Algemene voorwaarden

Facturen

Met ingang van heden U ontvangt u alle facturen per email. Alle facturen zijn opgemaakt in Portable Document Format (PDF).
Betaling: betaling vóór aflevering.

U kunt ook de Algemene Voorwaarden hier downloaden [klik]

Tien Geboden bron: fotografen federatie Auteursrecht op foto’s:

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
3. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
4. Maak altijd duidelijk afspraken over het gebruik en de vergoeding.
5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9. Let op de rechten ie anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

11. Het is niet toegestaan dat de klant foto’s instuurt naar fotowedstrijden

All images, text and data on this site are copyrighted.

Auteursrechten & Publicaties

1. De digitale bestanden van alle reportages blijven altijd in het bezit van Iris de Smit Fotografie. Iris de Smit Fotografie behoudt het recht, foto’s te gebruiken op de eigen internetsite (www.irisdesmit.nl.) of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf. Dit geldt voor alle foto’s, inclusief de foto’s, die rechtenvrij worden aangeboden.

2. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden om foto’s, gemaakt door Iris de Smit, in te zenden voor of te gebruiken bij (foto-) wedstrijden – dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
2a.De afnemer informeert Iris de Smit Fotografie vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden. Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding:Iris de Smit Fotografie – www.irisdesmit.nl , op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
4. Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan
ook, is echter verboden

Algemene voorwaarden Iris de Smit Fotografie

Versie maart 2015

Definities

Offerte: alle aanbiedingen van Iris de Smit Fotografie aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en opdrachtgever.

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Iris de Smit Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden

Annuleren: ontbinding van de overeenkomst

1.Algemeen

1.1 Op alle foto’s, teksten en ander werk van Iris de Smit Fotografie rust auteursrecht.
De foto’s op www.irisdesmit.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Iris de Smit Fotografie .

Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar mogen deze niet verder openbaar maken of verveelvoudigen.

1.2 Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is

geplaatst.

1.3 De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

1.4 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met natuurlijke personen, niet handelend in beroep of bedrijf. Voor commerciële opdrachten en aankopen gelieve contact op te nemen voor nadere prijzen en voorwaarden.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, prijslijsten, aanbiedingen, overeenkomsten en na­bestellingen.

1.7 De fotograaf treft de nodige maatregelen om de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken .

1.8 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anderszins, kunnen een met reden onderbouwde klacht indienen. Voor zover uit uw klacht de onrechtmatigheid van de gepubliceerde foto blijkt, zal deze door de fotograaf van haar website worden verwijderd.
1.9 Afwijkingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.10 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van

toepassing. De fotograaf en de opdrachtgever zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

1.11 De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

1.12 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.

1.13 Iris de Smit Fotografie zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, voor zover locatie en overige omstandigheden dit toelaten en in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

1.14 Iris de Smit Fotografie zal alleen kleurcorrecties en contrast wijzigen aan de foto’s. Ook is het mogelijk tijdelijke schade aan de huid weg te werken. Er zullen geen verdere correcties uitgevoerd, zoals het verwijderen van storende elementen of andere grote wijzigingen aan omgeving of personen, tenzij anders overeengekomen.

1.15 Iris de Smit Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

1.16 De Fotograaf zal naar eigen inzicht en eigen stijl het album ontwerpen zonder inmenging van de opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt één maal de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van het ontwerp maximaal 10 wijzigingen door te geven. Voor wijzigingsverzoeken na deze datum of die het maximum overschrijden, wordt het gebruikelijk gehanteerde uurtarief berekend.

1.17 Iris de Smit Fotografie kan hooguit aansprakelijk worden gesteld voor het factuurbedrag en niets hoger dan dit bedrag. Ook als er schade ontstaat bij de opdrachtgever –tenzij er opzet of grove nalatigheid in het spel is van de kant van de fotograaf.

1.18 Iris de Smit Fotografie werkt met aaneengesloten uren, tenzij anders overeengekomen.

1.19 De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie of de trouwreportage. Opdrachtgever verplicht zich de

omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Hieronder, doch niet uitsluitend begrepen, de nodige toestemming om op de door opdrachtgevers gekozen locatie(s) te mogen fotograferen.

1.20 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De

aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

2. Auteursrecht

2.1 De fotograaf is en blijft rechthebbende van het auteursrecht op alle foto’s en ander werk, die door de fotograaf zijn gemaakt en ontworpen. Onrechtmatig gebruik van beeld -en /of tekstmateriaal middels digitale publicatie zal leiden tot opeisbare boete van € 99,- per afbeelding / tekstdeel per dag met terugwerkende kracht vanaf de datum dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat daarop het gebruik is gestart tot en met de datum waarop de publicatie is gestopt.
Gedrukte publicatie zal leiden tot opeisbare boete van tenminste € 3000.-

2.2 De fotograaf behoudt het digitale origineel.

2.3 Het is niet toegestaan werken van Iris de Smit Fotografie te verveelvoudigen of openbaar te maken.

2.4 Voor zover Iris de Smit Fotografie een licentie heeft verleend voor gebruik van haar werk, is dit met behoud van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding.

2.5 Iris de Smit Fotografie levert enkel (exclusieve) licenties bij overeenkomst.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

3.1 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de fotograaf, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. De prijs op de offerte is tot 2 maanden na de offertedatum geldig, met bevestigen wordt de prijs vastgelegd.

3.2 De prijs luidt in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
-inclusief BTW
-inclusief reiskosten

3.3 De vergoeding wordt schriftelijk na offerte overeengekomen. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

3.4 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

3.5 Iris de Smit Fotografie verlangt, zoals overeengekomen, een aanbetaling.
Voor de aanbetaling en het restbedrag zal de fotograaf een factuur sturen. Foto’s, het trouwalbum en andere producten of werken worden niet eerder geleverd dan dat deze facturen voldaan zijn.

3.6 De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf binnen 14 dagen op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
3.7 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de opdracht voor of aan het begin van de opdracht voldaan te zijn.

3.8 Indien Iris de Smit Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de hierboven bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

3.9 Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 4.Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
4.2 Voor annuleren van fotoshoots gelden de volgende voorwaarden:

– tot 4 weken voor de geplande datum van de reportage:  50 % v.h. bedrag  van de fotoshoot
– tot 2 weken voor de geplande datum: 75 % v.h. bedrag van de fotoshoot
– binnen 1 week voor de geplande datum: 100 % v.h. bedrag van de fotoshoot

4.3 Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan is getekend door beide partijen, geldt de volgende annuleringsregeling:

– tot 3 maanden voor de trouwdatum: de aanbetaling
– binnen 3 maanden tot de reportage : 50 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
– binnen 2 maanden tot de reportage : 75 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
– binnen 1 maand tot de reportage : 100 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage

5.Publicatierecht

5.1 De fotograaf behoudt zich het recht voor de foto’s en werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Tevens behoudt de fotograaf het recht voor afdrukken en gebruikslicenties van deze werken en foto’s aan derden te verkopen. Bovenstaande tenzij anders overeengekomen.

5.2 De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of een

afwijkende licentie is overeengekomen.

5.3 Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Iris de Smit Fotografie , www.irisdesmit.nl) op of nabij de foto’s.

5.4 Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.
5.5 Het is niet toegestaan dat de klant door Iris de Smit Fotografie gemaakte foto’s (digitaal noch in afgedrukte vorm) instuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Iris de Smit Fotografie